Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

529px-Mokotow.svg
Adres 02-582 Warszawa
ul. Wiktorska 91a
Telefon 22 565 19 43
Faks 22 565 19 57
Email: gosp@mokotow.waw.pl
Godziny pracy: Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00;
przyjmowanie wniosków w pokoju 119 (1 piętro) w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00
Kierownictwo

Maria Dygudaj, naczelnik
Ewidencje i rejestry
Dodatkowe informacjeDo zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z przepisów:
  • Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  • regulujących wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764);
 2. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 3. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.);
 4. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 5. kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej;
 6. monitorowanie legalności handlu obwoźnego, kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na obszarze Dzielnicy oraz prowadzenie wszelkich spraw wynikających z tego zakresu;
 7. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
 8. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy, w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i monitorowanie jego realizacji;
 9. opracowywanie analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu działania wydziału;
 10. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym z jednostkami kontrolnymi w sprawach związanych z działalnością wydziału;
 11. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 12. przekazywanie do właściwego biura kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 13. przekazywanie, na wniosek właściwego biura, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy.

 

Comments:0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *